آموزش Asp.NET MVC 6
متخصص ارشد طراحی و برنامه نویسی وب ، مدرس دور های برنامه نویسی و همچنین رئیس دپارتمان برنامه نویسی آفاج
آموزشیکامپیوترویدیومکانیکPDFنرم افزارجامداتEntityFrameworkC#اندرویدCFDوب سرویسWCFASP.NET MVCASP.NETjavaوردپرسPhpحضوریتایپ اسکریپتانگولارAngularEntityFrameWorkCoreASP.NET Core MVCSQL ServerFile Table.NetCoreASP.NET Core Identity
مرتضی دلیلمهدی میلانیمرحمت زینعلیترجمه فارسیفرید ذوالقدرحمیدرضا غرویان